ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1 (parter) - 85-054 - Bydgoszcz

Akty notarialne Bydgoszcz

Sporządzanie aktów notarialnych Bydgoszcz

Kancelaria Notarialna (Bydgoszcz) Katarzyny Rewers-Wyki realizuje – między innymi czynności notarialne związane ze sporządzaniem aktów notarialnych.Akty notarialne (Bydgoszcz) sporządzać może jedynie notariusz (w wyjątkowych sytuacjach także konsul, z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości). Akty notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Należy w tym miejscu podkreślić, że dla niektórych takich czynności zachowanie formy aktu notarialnego jest obowiązkowe (pod rygorem nieważności) niekiedy decyzja o zachowaniu formy aktu wynika z decyzji stron, której celem będzie lepsze zabezpieczenie interesu stron (akt notarialny sporządzany na żądanie stron)
Akty notarialne Bydgoszcz
Sporządzenie aktu notarialnego (Bydgoszcz) pozostaje obligatoryjne w przypadku, między innymi, zawierania umów:

Sprzedaży nieruchomości

Podział spadku, w przypadku gdy w masie spadkowej są nieruchomości

Umów o zrzeczenie się dziedziczenia

Darowizn

Majątkowych małżeńskich, dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej

Podział majątku wspólnego, w czasie trwania małżeństwa lub po jego rozwiązaniu

Na notariuszu ciąży obowiązek upewnienia się, że strony czynności w pełni zrozumiały treść aktu notarialnego i konsekwencje prawne wynikające z dokonywanej czynności.

Ponadto akt notarialny sporządzony może zostać na żądanie stron, w sytuacji kiedy do ważności czynności nie jest wymaganie zachowania formy aktu notarialnego, w  celu lepszego zabezpieczenia interesów stron. Przykładem takiej umowy może być  przedwstępna  umowa sprzedaży nieruchomości. 

Jakie informacje znajdują się w akcie notarialnym?

Zasady sporządzania aktów notarialnych, wraz z wymogami dotyczącymi konstrukcji takich dokumentów reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie [Dz.U.2022.0.1799 t.j.]. Każdy akt sporządzany przez notariusza składa się z komparycji, która zawiera datę i miejsce przeprowadzenia czynności notarialnej wraz z danymi samego notariusza. W tym miejscu konieczne jest ponadto umieszczenie danych osobowych stron, które czynności dokonują.

Drugą część aktu notarialnego stanowią oświadczenia stron. Tutaj notariusz wskazuje również, na podstawie jakich dokumentów sporządzona została umowa notarialna. W treści umieszcza się niezbędne pouczenia prawne. W prawidłowo sporządzonym akcie notarialnym muszą znaleźć się również informacje odnoszące się do kosztów związanych z jego sporządzeniem – w tym o wysokości taksy notarialnej, wraz z podstawami prawnymi ich naliczenia i pobrania. Ponadto konieczne jest potwierdzenie pobrania należnych opłat dla Skarbu Państwa (podatki, opłaty sądowe).

Na końcu każdego aktu notarialnego umieszczana jest klauzula potwierdzająca, że treść dokumentu została odczytana (przez notariusza lub, ewentualnie, jego zastępcę) oraz przyjęta. Niezbędne jest złożenie podpisów – tak przez notariusza, jak i stron czynności, które mogą działać przez swoich pełnomocników.

Akt notarialny Katarzyna Wyka
Pieczątka notariusza konieczna do podpisania aktu notarialnego

Sporządzanie aktów notarialnych Bydgoszcz

Przed dokonaniem czynności notarialnej nasza Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy udziela szczegółowych informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego

Każda czynność prawna będzie wymagała odrębnego kompletu dokumentów. Bez względu na rodzaj czynności notarialnej, notariusz musi potwierdzić tożsamość stron czynności, na podstawie ważnych dokumentów . Każda ze stron powinna zatem wylegitymować się za pomocą dowodu osobistego (w tym również dowodu elektronicznego – mDowodu), aktualnego paszportu lub w przypadku obcokrajowców, przedstawić kartę pobytu lub paszport.

Kontakt

W celu skontaktowania się z Kancelarią proszę wypełnić poniższy formularz.

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka

  Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie i nie będą udostępniane.

  Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka

  Rachunek bankowy: 87 1050 1139 1000 0090 6327 4725

  Godziny pracy kancelarii:

  • Poniedziałek: 09:00 – 16:00
  • Wtorek: 09:00 – 16:00
  • Środa: 09:00 – 16:00
  • Czwartek: 09:00 – 16:00
  • Piątek: 09:00 – 16:00

  Dane teleadresowe