ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1 (parter) - 85-054 - Bydgoszcz
Notariusz Bydgoszcz

Usługi kancelarii notarialnej

Nasze usługi

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy między innymi umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, darowizny, podziały majątku, umowy warunkowe, umowy deweloperskie, umowy przeniesienia własności,

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Na żądanie spadkobierców sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno w razie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego

Sporządzanie poświadczeń notarialnych

Sporządzamy poświadczenia notarialne, w szczególności poświadczenie własnoręczności podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu oraz pozostawienia osoby przy życiu

Spisywanie protokołów

Czynnością notarialną wykonywaną przez notariusza w naszej kancelarii jest protokołowanie zebrań i zgromadzeń spółek, walnych zebrań spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy w naszej kancelarii protesty weksli i czeków zgodnie z ustawami Prawo wekslowe oraz Prawo czekowe

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być przekazywane poza miejsce ich przechowywania – kancelarię notarialną dlatego też strony czynności po podpisaniu aktu notarialnego otrzymują wypisy aktu. Możliwe jest również na żądanie strony sporządzenie wyciągu z dokumentu. Notariusz wydaje również odpisy protestów weksli i czeków

Sporządzanie dokumentów dla stron

Sporządzamy na żądanie stron również projekty aktów notarialnych.

Bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności notarialnych

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, w szczególności niezbędnej dokumentacji oraz kosztów związanych z wykonaniem czynności notarialnej.

Dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii

Możliwe jest przeprowadzenie czynności poza siedzibą kancelarii jeśli przemawiają za tym jej charakter lub szczególne okoliczności.

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 – Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
(Rozporządzenie Ministra Finansów w spr. Taksy Notarialnej – Dz.U.04.148.1564)

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka

Chcesz skorzystać z usług? Masz pytania?